دوره‌های ماساژ

برای آموزش بیشتر و اطلاع از تدریس، فیلم‌های آموزشی و... در کانال تلگرام ما حتماً عضو شوید.

اگر به دنبال کاری پر درآمد به همراه مدرک معتبر برای داخل و خارج از کشور هستید.....

با صرف کمترین هزینه علوم ذیل را در آکادمی زیبائی و ماساژ سبزیران فرا گرفته و آینده شغلی خویش را تضمین نمایید.


توجه: رشته های ماساژ و وابسته به آن، فقط مختص خانم‌ها می باشد.

 

1-ماساژ عمومی بدن (ماساژ کلاسیک پایه)

شغلی در حوزه بهداشت و ایمنی است که در آن فرد شایستگی‌هایی از قبیلِ رعایت ایمنی و بهداشت، ‫ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ، برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار، آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و ‫بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری آناتومی و عملکرد و رفتار فیزیولوژی اندام، موارد منع استفاده از انجام ماساژ و ‫اجرائ ماساژ و روش ها و تکنیک‌های آن و انجام ماساژ موضعی و عمومی بدن را کسب می‌کند.

ویژگی های کارآموز ورودی

 حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

  ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست

 مهارت های پیش نیاز :  ندارد 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی)

 ‫فردی است که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت‌های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافت‌های بدن ‫جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل و گردش خون حرکاتی را انجام می‌دهد که به رفع تَنِش‌های ‫عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی‌های جسمی و روحی کمک می‌کند.

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی )

 ‫‪BodyMassage

 ﻋﻨﺎوﻳﻦ  استاندارد بین المللی دوره آموزشی

رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در محل انجام ماساژ.

 ‫ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و بکارگیری دستورالعمل های بیومکانیکی و ارگونومی (مهندسی ‫انسانی) .

‫برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخلاق حرفه ای.

‫کاربرد متدها و سبک ها ، ممنوعیت ها ، موارد منع استفاده و تاثیرات انجام ماساژ بر روی بدن.

 ‫اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن ‫انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن.

 

2- ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ‫ﻣﺎﺳﺎژاﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ، آﻣﺎده‌ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده‌ﺳﺎزی ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ‌‍ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮائ ﺗﻜﻨﻴﻚ‌ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮآﻳﺪ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست 

مهارت‌های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

‫‫ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

‫ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺎﺳﺎژﻫﺎی ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠۀ دﺳﺖ و ﭘﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرامﺗﻨﻲ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺳﺎژ، ﻓﺮدِ ﻣﺎﺳﺎژدﻫﻨﺪه ﺑﺎ اراﺋۀ ﺣﺮﻛﺎت و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ‫روی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺪن اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ،  ‫ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و  ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺪن ﻣﻲﮔﺬارد.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

 ‫‪Iranian Massage

 

3- ﻣﺎﺳﺎژ آروﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ‫آروﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ آروﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ، ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻧﺠﺎم آﻣﺎده‌سازی اﺗﺎق، ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده‌سازی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ روﻏﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮآﻳﺪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ‫ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی:  دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست

مهارت‌های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

‫ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت‌های دﺳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ‫ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ‫ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ‫رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎداب و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ‫ارﻣﻐﺎن می‌آورد.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

‫‪Aromatherapy Massage

 

4- اﺟﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ (دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)

 ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻘﻲ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻘﻲ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻘﻲ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ‫ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ‫

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست

مهارت‌های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺳﺎژی ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ‫ﺑﺪن و ﻋﻤﻖ ﻋﻀﻼت، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ‫رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ‫

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

‫‪Deep Tissue Massage 

‫‫ ‫5- ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺎی

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺎی ﺳﻨﺘﻲ، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق و ﻣﺎﺳﺎژﻳﺴﺖ، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ‫ﺗﺎی ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ درارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست

مهارت‌های پیش نیاز : ندارد

تعرﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

‫ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺮی از ﺣﺮﻛﺎت ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه ای از ﻛﺸﺶ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن و ﻣﻬﺎرت در ‫ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻤﻲ و ‫داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ و رﻓﻊ ﺗﻨﺶ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

  ‫‪Thai Massage

‫6-  ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻨﮓ:

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ‫ﺳﻨﮓ، ﺁﻣﺎﺩه‌ساﺯﻱ ﺍﺗﺎﻕ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺎﺳﺎژ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻡ ﻛﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ‫ﻓﺮﻳﺰ، ﺁﻣﺎﺩه‌ساﺯﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ آﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات:  دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست

مهارت‌های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن (ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ (ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ)

ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ،ﺳﺎﻟﺖ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻭ ‫ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻡ ﮔﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﻨﮓ(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﺏ) ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﻳﺰ ‫ﺳﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

‫‪Stone Massage

 

7- ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻮﺋﺪی:

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻮﺋﺪی، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ،آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺎﺳﺎژ ، ،آﻣﺎده ‫ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ، اﺟﺮای روش ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮآﻳﺪ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست

مهارت‌های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

‫ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓت‌های ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ‫ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

‫‪Swedish massage

 

8- ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﻊ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﻊ، ﺑﻪ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﻊ ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست 

مهارت های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻌﻄﺮ، ﻣﻐﺬی و ﺷﺎداب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ‫ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ‫و اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎداب و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

 ‫‪Candle Massage

 

9- ‫ اﺟﺮای ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری):

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ‫ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری)آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق و ﻟﻮازم ﻛﺎر ﻣﺎﺳﺎژﻳﺴﺖ، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ‫ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری)و اﻧﺠﺎم ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ‫ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست 

مهارت های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

‫ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ ، ﻟﻐﺖ ژاﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ و ‫آزاد ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎی ﻳﻮﮔﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ از ﻓﺸﺎر ‫اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و آرﻧﺞ و وزن ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﻧﺮژی داﺧﻞ ﺑﺪن و ﺟﺎری ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺟﻮاﻧﻲ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺴﻜﻴﻦ درد، رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺣﺘﻲ ﺷﺎداب ﺳﺎزی ‫ﺟﺴﻢ و روح در ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

 ‫‪Shiatsu Massage

 

10- ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﻫِﺮﺑَﺎل(اِربَال)

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺮﺑﺎل، ﻣﻌﺮﻓﻲ ‫ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺧﻮاص ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﭙﺮس ﺷﺪه، ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﻛﻦ، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ‫ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست 

مهارت های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

‫ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﭙﺮس ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ‫ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ، ‫ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ ‫وﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎداب و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

‫‪Herbal Massage

 

11- ‫ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ‫رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﮔﺮم ﻛﺮدن، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی‌های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

 ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست 

مهارت های پیش نیاز: ماساژ عمومی بدن(ماساژ کلاسیک پایه)

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺻﻄﻼﺣﻲ)

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎرﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ از دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ، ‫ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان درد و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﺳﺎژﻳﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص روی دﺳﺖ و ﭘﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮژی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه در ‫ﺑﺪن، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن و اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪورﻓﻴﻦ در ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ‫ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ

 Reflexology Massage‫‪

 

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

استان فارس - شهر شیراز
سرکار خانم مهندس مسرور: 09382429210

تلفن:  32353261 - 071